Privacy - Sitebeleid

Algemene voorwaarden en privacy - Beleid van de website ceramicsud.it Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar van de Data Privacy

- ZUID-CERAMISCH CURLANTE SRL

- Viale Luigi Einaudi - FERRANTELLI INDUSTRIËLE GEBIED

– 73026 MELENDUGNO / LE Lecce (Italië)

E-mailadres van de eigenaar: info@ceramicasud.com

Website: www.ceramicasud.it

Het hieronder weergegeven privacybeleid voor de diensten van Ceramica Sud Curlante Srl is geldig vanaf 25 mei 2018, zoals vereist door de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG.

Soorten van de verzamelde gegevens Onder de Persoonsgegevens die onafhankelijk of via derden door deze Applicatie worden verzameld, vallen: e-mail, Cookies, Gebruiksgegevens, naam, achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, BTW-nummer, bedrijfsnaam, land, provincie, postcode , stad, belastingcode en gebruikers-ID. Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht. Als de Gebruiker weigert ze mee te delen, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn om de Dienst te leveren. In gevallen waarin deze Applicatie aangeeft dat sommige Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan. Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Eigenaar. Elk gebruik van Cookies - of andere trackingtools - door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij het recht heeft om deze mee te delen of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens derden. Wijze van verwerking van de verzamelde gegevens en plaats van verwerking Wijze van verwerking De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, ook door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van Beheerders is altijd op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Rechtsgrondslag van de verwerking De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: de Gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige jurisdicties kan de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een andere van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt ("opt-out") tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking van Persoonsgegevens wordt beheerst door de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens; de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen; de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen; de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast; de verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden. Het is echter altijd mogelijk om de Verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten. plaats De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar. De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan dat waarin de Gebruiker zich bevindt. Voor meer informatie over de plaats van verwerking kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens. U hebt het recht informatie in te winnen over de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie van internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, alsmede met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die door de houder van persoonsgegevens zijn genomen om de gegevens te beschermen. Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker naar de respectieve secties van dit document verwijzen of informatie bij de gegevensbeheerder opvragen door contact met hem op te nemen op de openingsdatum. Bewaartermijn Gegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarom: Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dit contract is voltooid. Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die zijn toe te schrijven aan het legitieme belang van de gegevensbeheerder, worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het legitieme belang dat wordt nagestreefd door de Verwerkingsverantwoordelijke in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer de behandeling is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, kan de Eigenaar de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Verder kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren op grond van een wettelijke verplichting of op last van een overheidsinstantie. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan na het verstrijken van deze termijn het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend. Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens De gegevens van de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: contact opnemen met de gebruiker, statistieken, interactie met externe sociale netwerken en platforms, remarketing en gedragstargeting, registratie en authenticatie, Content van externe platforms bekijken, Adresbeheer en verzenden van e-mailberichten, Betalingsbeheer, Interactie met live chatplatforms, Tagbeheer en Adverteren.

Ceramica Sud Curlante Srl

Details over de verwerking van Persoonsgegevens Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • NEEM CONTACT OP MET DE GEBRUIKER

Contactformulier Persoonsgegevens: e-mail, naam en telefoonnummer, adres, factuurgegevens verstrekt door gebruiker Mailinglijst of nieuwsbrief Persoonsgegevens: e-mail Live chat met Whats App Persoonsgegevens: e-mail, naam en telefoonnummer, adres, gegevens factuurgegevens verstrekt door de gebruiker

 • TAGBEHEER

Google Tag Manager (Google LLC) Google Tag Manager is een tagbeheerservice die wordt aangeboden door Google LLC. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.

 • INTERACTIE MET LIVE CHAT-PLATFORMEN

Whats App Web: persoonlijke gegevens en gebruiksgegevens

Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven, kunnen via WhatsApp worden gecontacteerd voor commerciële of promotionele doeleinden met betrekking tot deze Applicatie, en om te voldoen aan verzoeken om ondersteuning. Verzamelde persoonsgegevens: postcode, woonplaats, belastingnummer, achternaam, e-mail, gebruikers-ID, profielfoto, factuuradres, verzendadres, naam, huisnummer, telefoonnummer, wachtwoord en provincie. Statistieken direct verzameld

 • RECLAME '

Met dit type dienst kunnen de gegevens van de gebruiker worden gebruikt voor commerciële communicatiedoeleinden in verschillende reclamevormen, zoals banners, ook in relatie tot de interesses van de gebruiker. Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Gegevens en gebruiksvoorwaarden worden hieronder uiteengezet. Sommige van de onderstaande diensten kunnen cookies gebruiken om Gebruikers te identificeren of de techniek van retargeting op basis van gedrag gebruiken, d.w.z. gepersonaliseerde advertenties weergeven op basis van de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief die welke buiten deze Applicatie zijn gedetecteerd. Voor meer informatie hierover raden we u aan het privacybeleid van de respectieve diensten te raadplegen. Naast de mogelijkheid om zich af te melden bij de onderstaande diensten, kan de Gebruiker ervoor kiezen om geen cookies te ontvangen die betrekking hebben op een dienst van derden.

 • WEERGAVE VAN INHOUD VAN EXTERNE PLATFORMEN

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren. Als een dergelijke dienst is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als de Gebruikers de dienst niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop deze is geïnstalleerd. Instagram Widget (Instagram, Inc.) Instagram is een dienst voor het bekijken van afbeeldingen beheerd door Instagram, Inc. waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS Widget Video YouTube (Google Inc.) YouTube is een dienst voor het bekijken van video-inhoud beheerd door Google Inc. waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts is een door Google Inc. beheerde tekenstijlvisualisatieservice waarmee deze Applicatie dergelijke inhoud op zijn pagina's kan integreren. Verzamelde persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service. Plaats van verwerking: VS

 • BETALINGSBEHEER

betalingsbeheerservices stellen deze Applicatie in staat om betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere instrumenten te verwerken. De gegevens die voor de betaling worden gebruikt, worden rechtstreeks verkregen door de operator van de gevraagde betalingsdienst zonder op enigerlei wijze door deze Applicatie te worden verwerkt. Sommige van deze diensten kunnen ook de geplande verzending van berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of betalingsberichten. PayPal (PayPal) PayPal is een betalingsdienst van PayPal Inc. waarmee de Gebruiker online betalingen kan doen. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

 • ADRESBEHEER EN E-MAILBERICHTEN VERZENDEN

Met dit type service kunt u een database beheren met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten, die worden gebruikt om met de gebruiker te communiceren. Met deze services kunt u ook gegevens verzamelen met betrekking tot de datum en tijd van weergave van de berichten door de gebruiker, evenals de interactie van de gebruiker ermee, zoals informatie over klikken op de links die in de berichten zijn ingevoegd.

 • INTERACTIE MET SOCIALE NETWERKEN EN EXTERNE PLATFORMS

Facebook: Persoonlijke gegevens en gebruiksgegevens Gebruikers die hun telefoonnummer hebben opgegeven en informatie hebben opgevraagd of persoonlijke gegevens hebben verzonden om bestellingen te plaatsen, kunnen altijd via Facebook worden gecontacteerd voor commerciële of promotionele doeleinden in verband met deze Applicatie, evenals om ondersteuning te bieden aanvragen. Verzamelde persoonsgegevens: postcode, woonplaats, belastingnummer, achternaam, e-mail, gebruikers-ID, profielfoto, factuuradres, verzendadres, naam, huisnummer, telefoonnummer, wachtwoord en provincie. Statistieken direct verzameld

 • REGISTRATIE EN AUTHENTICATIE

Door zich te registreren of te authenticeren, stelt de Gebruiker de Applicatie in staat hem te identificeren en hem toegang te geven tot specifieke diensten. Afhankelijk van wat hieronder wordt aangegeven, kunnen de registratie- en authenticatiediensten worden geleverd met behulp van derden. Als dit gebeurt, heeft deze applicatie toegang tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen door de externe dienst die wordt gebruikt voor registratie of identificatie. Google OAuth (Google Inc.) Google OAuth is een registratie- en authenticatieservice die wordt aangeboden door Google Inc. en is verbonden met het Google-netwerk. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Instagram-authenticatie (Instagram, Inc.) Instagram-authenticatie is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Instagram, Inc. en is verbonden met het sociale netwerk Instagram. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Facebook-authenticatie (Facebook, Inc.) Facebook-authenticatie is een registratie- en authenticatiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en is verbonden met het sociale netwerk Facebook. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid Directe registratie (deze applicatie) De gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en zijn/haar persoonlijke gegevens rechtstreeks aan deze applicatie te verstrekken. Verzamelde persoonsgegevens: postcode, woonplaats, belastingnummer, achternaam, e-mail, gebruikers-ID, profielfoto, factuuradres, verzendadres, naam, huisnummer, telefoonnummer, wachtwoord en provincie. Rechtstreeks verzamelde statistieken Persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens De persoonsgegevens van gebruikers die deze site raadplegen of gebruik maken van de diensten die via deze site beschikbaar worden gesteld, worden meegedeeld:

• aan het personeel van Ceramica Sud Curlante Srl, speciaal geautoriseerd voor behandeling volgens art. 29 van de verordening als onderdeel van hun respectieve taken en voor zover nodig om de uitvoering van activiteiten mogelijk te maken die strikt verband houden met het verlenen van de gevraagde diensten;

• aan Aruba SpA als verantwoordelijke voor het leveren van hostingdiensten voor de websites www.ceramicasud.it www.ceramicasud.com

• aan koeriers voor het beheer van de levering van producten;

• aan onderdanen, autoriteiten of instanties aan wie het verstrekken van persoonsgegevens verplicht is op grond van wettelijke bepalingen of bevelen van de bevoegde autoriteiten;

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet overgedragen naar het buitenland, naar landen of internationale organisaties die niet tot de Europese Unie behoren en die geen toereikend, erkend beschermingsniveau garanderen op grond van art. 45 van de verordening, gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. In het geval dat het nodig is voor het verlenen van diensten, zal de overdracht van persoonsgegevens naar niet-EU-landen of internationale organisaties worden uitgevoerd in overeenstemming met artikelen 45-49 van de verordening.

 • VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN ONLINE

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker of voor de verkoop van producten, inclusief betaling en eventuele levering. De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen gegevens zijn die betrekking hebben op de creditcard, de zichtrekening die wordt gebruikt voor de overschrijving of andere verstrekte betaalinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze applicatie worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

 • PRIVACYBELEID EN INFORMATIE

Ceramicasud.it is van mening dat de privacy van zijn gebruikers een fundamentele bron voor zijn bedrijf vormt. Het privacybeleid van ceramicasud.it, de informatieactiviteit die wordt uitgevoerd met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten van bezoekers en klanten van de website ceramicasud.it, de voorbereiding van technologische maatregelen om de verspreiding van gegevens te voorkomen, tonen duidelijk aan de inzet en betrouwbaarheid van ons bedrijf met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Zoals voorzien in Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 die wet nr. 675 van 31 december 1996 informeren wij u over het volgende: Het wetsbesluit n. 196 van 30 juni 2003 "Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens", regelt de methoden voor het verzamelen, verwerken, opslaan en mogelijke communicatie en / of verspreiding van persoonsgegevens, waarbij de rechten en plichten van de betrokken partijen worden gespecificeerd. De verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking voldoet aan de bepalingen van de geldende wetgeving.

Typologie van gebruikers

Met betrekking tot het gebruik van de website hebben gebruikers anonieme toegang tot sommige diensten, terwijl voor andere diensten (bijv. Nieuwsbrieven) zich voor gebruik moet registreren.

Gegevensverzameling

De gegevens van particuliere gebruikers worden uitsluitend door de verantwoordelijke voor de verwerking verzameld door het invullen van bepaalde formulieren (hierna "formulieren" genoemd) die "online" op de website worden aangeboden. De formulieren zijn van verschillende typen, afhankelijk van het type service dat de gebruiker van plan is te gebruiken. De gegevensbeheerder verzamelt bedrijfsgegevens zowel "online" op de website, als door direct contact en het vastleggen van contracten. Doel van de verwerking

De gegevens die via de site worden verzameld, rechtmatig en volgens de principes van correctheid worden verwerkt, zullen met toestemming van de gebruiker worden gebruikt om de diensten te verkrijgen die op de site zelf worden aangeboden. De gegevensverwerking kan gericht zijn op het detecteren van de mate van tevredenheid van bezoekers en gebruikers over de kwaliteit van de geleverde diensten. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om diensten te verlenen met betrekking tot het verkrijgen van commerciële voorstellen en het aanvragen van leningen die worden aangeboden door banken of financiële bedrijven. De gegevensverwerking kan gericht zijn op het vervullen van de doeleinden van informatie en commerciële promotie van producten die worden verspreid door het bedrijf en door derde bedrijven, waarvan de lijst beschikbaar is op de maatschappelijke zetel van het bedrijf. Het verzenden van e-mailberichten naar alle adressen op de site houdt in dat het bedrijf het adres van de afzender verkrijgt. Dit adres, samen met andere verzamelde persoonsgegevens, is nodig om te kunnen reageren op verzonden verzoeken en om de uitdrukkelijk gevraagde diensten te kunnen leveren. De gegevens worden verwerkt in elektronische vorm, met behulp van geautomatiseerde procedures, en worden rechtstreeks uitgevoerd door de organisatie van de gegevensbeheerder of door personen buiten deze organisatie, als managers en / of personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, evenals door servicebedrijven. , als managers en / of personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Er zijn passende beveiligingsmaatregelen voorzien om onjuist of illegaal gebruik van gegevens, toegang door onbevoegden en verlies van gegevens te voorkomen. Gegevens die via de site worden verzameld, zijn niet onderhevig aan openbaarmaking.

Aard van de verstrekking van gegevens

Het verstrekken van gegevens is optioneel, maar elke weigering door de belanghebbende maakt het voor de gegevensbeheerder onmogelijk om gevolg te geven aan verzoeken en om de gevraagde diensten uit te voeren.

Verwerkingsmethoden

De gegevensbeheerder verwerkt de gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en zorgt voor volledige naleving van de wet, contracten en voorschriften. De registratie en verwerking van gegevens gebeurt in computervorm, met een logica die strikt verband houdt met de bovengenoemde doeleinden en, in ieder geval, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. De gegevensbeheerder verwerkt persoonsgegevens en verwerkt deze zowel rechtstreeks als met gebruikmaking van het werk van andere subjecten die zullen optreden als managers, intern of mogelijk buiten de structuur van de gegevensbeheerder, of als verantwoordelijke personen.

Gegevensbeveiliging

De verzamelde en verwerkte gegevens worden beschermd met fysieke en logische methoden om de risico's van ongeoorloofde toegang, verspreiding, verlies en vernietiging van gegevens tot een minimum te beperken, overeenkomstig Wetsbesluit 196/2003 en de bijlage "Disciplinair technisch".

Omvang van de communicatie en verspreiding van gegevens

De gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden uitsluitend gecommuniceerd en gebruikt door de gegevensbeheerder en door bedrijven die zijn aangesteld als gegevensverwerkers. Waar gespecificeerd, worden voor sommige diensten de gegevens doorgegeven aan bedrijven die samenwerken of de diensten van de gegevensbeheerder gebruiken, met als enige bedoeling om de door de gebruiker gevraagde diensten te leveren. In deze gevallen zijn de bedrijven zelfstandige eigenaren en is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van hun kant. Bovendien is de gegevensbeheerder niet verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van de privacywetgeving door sites die niet worden beheerd door de gegevensbeheerder waarnaar wordt verwezen.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld, kunnen worden overgedragen buiten het nationale grondgebied, uitsluitend en exclusief voor de uitvoering van de diensten die via de site worden gevraagd en in overeenstemming met de specifieke bepalingen van de Code.

Gebruik van cookies

Cookies zijn ontworpen om de analyse van internetverkeer te versnellen en de toegang van gebruikers tot de diensten die door de site worden aangeboden, te vergemakkelijken.

Duur van de behandeling

De gegevensverwerking duurt niet langer dan nodig is om het doel van de verzameling te vervullen, namelijk het opslaan van zoekcriteria, het melden, publiceren van advertenties en contact met instanties. Daarom duurt de verwerking totdat de belanghebbende besluit de ingevoerde gegevens te verwijderen, door dit aan de gegevensbeheerder te melden.

Rechten van de belanghebbende

Artikel 7 van voornoemd besluit verleent de belanghebbende de mogelijkheid om specifieke rechten uit te oefenen. In het bijzonder heeft de belanghebbende het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van persoonsgegevens, zelfs als deze nog niet zijn vastgelegd, en dat deze gegevens in begrijpelijke vorm ter beschikking worden gesteld. U kunt ook vragen naar de oorsprong van de gegevens, de logica, de doeleinden en methoden waarop de verwerking is gebaseerd, evenals de identificatiegegevens van de gegevensbeheerder, de manager, de vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat en de onderwerpen / categorieën aan wie ze kunnen de gegevens worden meegedeeld of die bekend kunnen worden als een aangewezen vertegenwoordiger in de staat, managers of aangestelden. U kunt de annulering, transformatie naar anonieme vorm of blokkering verkrijgen van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, evenals actualisering, rectificatie of, indien er interesse is, integratie van gegevens; kan tevens een verklaring verkrijgen dat voornoemde handelingen onder de aandacht zijn gebracht waarvan gegevens zijn meegedeeld; kan zich om legitieme redenen verzetten tegen de behandeling zelf.

Verwerkingsmethoden

De houder is van de persoonlijke informatie van gebruikers alle nodige veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de persoonlijke gegevens te voorkomen.

De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of de computer, met de organisatorische methoden en logica strikt betrekking hebben op de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de eigenaar, in sommige gevallen, kunnen zij toegang tot de gegevens categorieën personeel die betrokken zijn bij de site (administratief, commercieel, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe partijen (zoals derden technische dienstverleners, postbodes, hosting providers, IT-bedrijven, communicatie agentschappen) benoemd, indien nodig, die verantwoordelijk is voor de verwerking door de eigenaar. De bijgewerkte lijst van managers kan worden verzocht met de eigenaar.

plaats:

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de gegevensbeheerder en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar via info@ceramicasud.com.

tijden:

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om het uitvoeren van de dienst op verzoek van u, of die door de in dit document beschreven doelstellingen, en de gebruiker kan altijd vragen voor het stopzetten van de behandeling of verwijdering van gegevens.

Het gebruik van de verzamelde

De gebruikersgegevens worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: contact opnemen met de gebruiker, toegang tot accounts op diensten van derden, statistieken, interactie met externe sociale netwerken en platforms, remarketing en gedragsgerichtheid , Registratie en authenticatie, Weergave van inhoud van externe platforms, Beheer van adressen en verzenden van e-mailberichten, Beheer van betalingen en Interactie met live chatplatforms.

De aard van de Persoonsgegevens gebruikt voor elk doel worden gegeven in de specifieke delen van dit document.

Gebruikersrechten Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens verwerkt door de Gegevensbeheerder. In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om: toestemming op elk moment in te trekken. De gebruiker kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn eerder geuite persoonlijke gegevens intrekken. verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Gegevens wanneer deze plaatsvindt op een andere wettelijke basis dan toestemming. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u in het onderstaande gedeelte. toegang tot uw gegevens. De gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die door de gegevensbeheerder zijn verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen. verifieer en vraag om rectificatie. De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en de bijwerking of correctie aanvragen. ? behandelingsbeperking verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de beperking van de verwerking van zijn gegevens aanvragen. In dit geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het bewaren ervan. verkrijgen van de annulering of verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de annulering van zijn Gegevens door de Eigenaar vragen.? uw gegevens ontvangen of laten overzetten naar een andere houder. De Gebruiker heeft het recht om zijn Gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat en, waar technisch mogelijk, de overdracht zonder obstakels voor een andere houder te verkrijgen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden. een klacht indienen. De gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming of in de rechtszaal optreden. Details over het recht om bezwaar te maken Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van openbare bevoegdheden die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verleend of om een ​​rechtmatig belang van de Verwerkingsverantwoordelijke na te streven, hebben Gebruikers het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die daarmee verband houden met hun specifieke situatie. Gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zonder opgaaf van reden bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om erachter te komen of de Verwerkingsverantwoordelijke gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de respectievelijke secties van dit document raadplegen. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen Om uw rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek sturen naar de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Cookiebeleid Deze applicatie maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie en om de gedetailleerde informatie te bekijken, kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen. Verdere informatie over de verwerking Verdediging voor de rechtbank De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende stadia voor de uiteindelijke vaststelling ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of gerelateerde Diensten door de Gebruiker. De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk verplicht is om de gegevens openbaar te maken op bevel van de overheid. Specifieke informatie Op verzoek van de Gebruiker kan deze Applicatie, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. Informatie die niet in dit beleid is opgenomen Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens. Reageren op "Do Not Track"-verzoeken Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken. Om te weten te komen of de gebruikte services van derden hen ondersteunen, wordt de gebruiker uitgenodigd om zijn respectieve privacybeleid te raadplegen. Wijzigingen aan dit privacybeleid De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan dit privacybeleid aan te brengen door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie en, indien technisch en juridisch mogelijk, door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via een van de contactgegevens waarover de Eigenaar beschikt. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.

Houder van de behandeling

De belanghebbende kan ook te allen tijde contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke door verzoeken te richten aan het volgende adres: info@ceramicasud.com

voor:

- ken de bijgewerkte lijst van managers

- volledige duidelijkheid hebben over de operaties die aan u zijn beschreven

- het uitoefenen van de rechten bedoeld in art. 7 Wetsbesluit nr. 196/2003

Laatst gewijzigd op 07/07/2023

Artikel toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
We zijn online op WhatsApp!
We zijn online op WhatsApp!
Doei! Gebruik dit vak om ons een bericht te sturen via WhatsApp ...
Home
0
Winkelwagen
zoeken