Príobháideacht - Polasaí Láithreáin

Téarmaí, Coinníollacha agus Príobháideacht – Beartas shuíomh Gréasáin ceramicsud.it Bailíonn an Feidhmchlár seo roinnt Sonraí Pearsanta óna Úsáideoirí.

Rialaitheoir Sonraí

- SRER CURLANTE SUD CERAMICA

- Viale Luigi Einaudi - LIMISTÉAR TIONSCAIL FERRANTELLI

– 73026 MELENDUGNO / LE Lecce (An Iodáil)

Seoladh ríomhphoist an úinéara: info@ceramicasud.com

láithreán gréasáin oifigiúil: www.ceramicasud.it

Beidh an polasaí príobháideachta do na seirbhísí a sholáthraíonn Ceramica Sud Curlante Srl a thaispeántar thíos bailí ón 25 Bealtaine 2018 mar a éilíonn an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí nua - GDPR.

Cineálacha sonraí a bhailítear I measc na Sonraí Pearsanta a bhailíonn an Feidhmchlár seo, go neamhspleách nó trí thríú páirtithe, tá: ríomhphost, Fianáin, Sonraí Úsáide, ainm, sloinne, inscne, dáta breithe, uimhir theileafóin, uimhir CBL, ainm cuideachta, tír, cúige, cód poist , cathair, cód cánach agus ID úsáideora. Cuirtear sonraí iomlána ar fáil faoi gach cineál sonraí a bhailítear sna codanna tiomnaithe den bheartas príobháideachta seo nó trí théacsanna faisnéise ar leith a thaispeánfar sula mbaileofar na sonraí. Féadfaidh an tÚsáideoir Sonraí Pearsanta a sholáthar faoi shaoirse nó, i gcás Sonraí Úsáide, féadfaidh sé iad a bhailiú go huathoibríoch agus an Feidhmchlár seo á úsáid. Mura sonraítear a mhalairt, tá na Sonraí go léir a iarrann an Feidhmchlár seo éigeantach. Má dhiúltaíonn an tÚsáideoir iad a chur in iúl, seans go mbeidh sé dodhéanta don Fheidhmchlár seo an tSeirbhís a sholáthar. I gcásanna ina léiríonn an Feidhmchlár seo go bhfuil roinnt sonraí roghnach, tá cead ag Úsáideoirí staonadh ó Shonraí den sórt sin a chur in iúl, gan aon iarmhairt a bheith aige sin ar infhaighteacht na Seirbhíse ná ar a hoibriú. Spreagtar úsáideoirí a bhfuil amhras orthu faoi na Sonraí atá éigeantach dul i dteagmháil leis an Úinéir. Tá sé mar aidhm ag aon úsáid Fianán - nó uirlisí rianaithe eile - ag an bhFeidhmchlár seo nó ag úinéirí seirbhísí tríú páirtí a úsáideann an Feidhmchlár seo, mura sonraítear a mhalairt, an tSeirbhís a iarrann an tÚsáideoir a sholáthar, chomh maith leis na críocha breise a gcuirtear síos orthu in sa doiciméad seo agus sa Pholasaí Fianán. Glacann an tÚsáideoir freagracht as Sonraí Pearsanta tríú páirtithe a fhaightear, a fhoilsítear nó a roinntear tríd an bhFeidhmchlár seo agus ráthaíonn sé go bhfuil sé de cheart aige iad a chur in iúl nó a scaipeadh, rud a shaorann an tÚinéir ó aon dliteanas i leith tríú páirtithe. Modhanna agus ionad próiseála na Sonraí a bailíodh Modhanna cóireála Glacann an Rialaitheoir Sonraí na bearta slándála iomchuí chun rochtain neamhúdaraithe, nochtadh, modhnú nó scriosadh neamhúdaraithe ar Shonraí Pearsanta a chosc. Déantar an phróiseáil trí úsáid a bhaint as uirlisí TF agus/nó teileamaitice, le modhanna eagrúcháin agus le loighic a bhaineann go docht leis na cuspóirí atá sonraithe. Chomh maith leis an Rialaitheoir Sonraí, i gcásanna áirithe, is ábhair eile a bhaineann le heagrú an Iarratais seo (riaracháin, tráchtála, margaíochta, dlí, riarthóirí córais) nó ábhair sheachtracha (amhail soláthraithe seirbhísí teicniúla tríú páirtí, teachtairí poist, soláthraithe óstála, Cuideachtaí TF, gníomhaireachtaí cumarsáide) ceaptha freisin, más gá, mar Phróiseálaithe Sonraí ag an Rialaitheoir Sonraí. Is féidir liosta nuashonraithe na mBainisteoirí a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí i gcónaí. Bunús dlíthiúil na próiseála Próiseálann an Rialaitheoir Sonraí Sonraí Pearsanta a bhaineann leis an Úsáideoir sa chás go bhfuil ceann de na coinníollacha seo a leanas ann: tá toiliú tugtha ag an Úsáideoir chun críche sainiúla amháin nó níos mó; Tabhair faoi deara: i ndlínsí áirithe, féadfar an Rialaitheoir Sonraí a údarú chun Sonraí Pearsanta a phróiseáil gan toiliú an Úsáideora nó ceann eile de na boinn dlí a shonraítear thíos, chomh fada agus nach gcuireann an tÚsáideoir i gcoinne ("diúltaithe") do chóireáil den sórt sin. Níl sé seo infheidhme, áfach, má tá próiseáil Sonraí Pearsanta á rialú ag an reachtaíocht Eorpach maidir le sonraí pearsanta a chosaint; is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh a chur i gcrích leis an Úsáideoir agus/nó chun bearta réamhchonarthacha a chur i gcrích; is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an Rialaitheoir Sonraí faoina réir a chomhlíonadh; XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE an láimhseáil is gá chun cúram a chur i gcrích ar mhaithe le leas an phobail nó chun cumhachtaí poiblí a fheidhmiú a bhfuil an Rialaitheoir Sonraí infheistithe iontu; tá an phróiseáil riachtanach chun leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí nó tríú páirtithe a shaothrú. Mar sin féin, is féidir a iarraidh i gcónaí ar an Rialaitheoir Sonraí bunús dlí nithiúil gach cóireála a shoiléiriú agus go háirithe a shonrú an bhfuil an chóireáil bunaithe ar an dlí, dá bhforáiltear i gconradh nó an bhfuil sé riachtanach conradh a thabhairt i gcrích. áit Déantar na Sonraí a phróiseáil ag oifigí oibriúcháin an Rialaitheora Sonraí agus in aon áit eile ina bhfuil na páirtithe atá bainteach leis an bpróiseáil lonnaithe. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil leis an Úinéir. Féadfar Sonraí Pearsanta an Úsáideora a aistriú chuig tír seachas an tír ina bhfuil an tÚsáideoir lonnaithe. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin áit phróiseála, is féidir leis an Úsáideoir tagairt a dhéanamh don rannán a bhaineann leis na sonraí maidir le próiseáil Sonraí Pearsanta. Tá sé de cheart ag an Úsáideoir faisnéis a fháil maidir leis an mbonn dlíthiúil chun Sonraí a aistriú lasmuigh den Aontas Eorpach nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta arna rialú ag an dlí idirnáisiúnta poiblí nó atá comhdhéanta de dhá thír nó níos mó, mar na Náisiúin Aontaithe, chomh maith le slándáil bearta arna nglacadh ag an Rialaitheoir Sonraí chun na Sonraí a chosaint. Má dhéantar ceann de na haistrithe a thuairiscítear thuas, is féidir leis an Úsáideoir tagairt a dhéanamh do na codanna faoi seach den doiciméad seo nó faisnéis a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí trí theagmháil a dhéanamh leis ag na sonraí a léirítear ag an tús. Tréimhse choinneála Déantar sonraí a phróiseáil agus a stóráil don am a theastaíonn de réir na gcríoch ar bailíodh iad. Mar sin: Coinneofar Sonraí Pearsanta a bhailítear chun críocha a bhaineann le forghníomhú conartha idir an tÚinéir agus an Úsáideoir go dtí go gcuirfear an conradh seo i gcrích. Coinneofar Sonraí Pearsanta a bhailítear chun críocha atá inchurtha i leith leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí go dtí go gcomhlíontar an leas sin. Is féidir leis an Úsáideoir tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an leas dlisteanach atá á shaothrú ag an Rialaitheoir Sonraí sna codanna ábhartha den doiciméad seo nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí. Nuair a bhíonn an chóireáil bunaithe ar thoiliú an Úsáideora, is féidir leis an Úinéir na Sonraí Pearsanta a choinneáil ar feadh níos faide go dtí go ndéanfar an toiliú sin a chúlghairm. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh oibleagáid ar an Rialaitheoir Sonraí Sonraí Pearsanta a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide i gcomhréir le hoibleagáid dhlíthiúil nó le hordú údaráis. Ag deireadh na tréimhse coinneála, scriosfar na Sonraí Pearsanta. Dá bhrí sin, ar dhul in éag don téarma seo, ní féidir an ceart chun rochtain, cealú, ceartú agus an ceart chun iniomparthacht sonraí a fheidhmiú a thuilleadh. Aidhm Phróiseáil na Sonraí a Bailítear Bailítear Sonraí an Úsáideora chun ligean don Úinéir a Sheirbhísí a sholáthar, chomh maith le chun na críocha seo a leanas: Teagmháil leis an Úsáideoir, Staitisticí, Idirghníomhaíocht le líonraí agus ardáin shóisialta seachtracha, Ath-mhargaíocht agus díriú iompraíochta, Clárú agus fíordheimhniú, Ag féachaint ar ábhar ó ardáin sheachtracha, Bainistíocht seoltaí agus teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh, Bainistíocht íocaíochta, Idirghníomhaíocht le hardáin comhrá beo, Bainistíocht Clibe agus Fógraíocht.

Ceramica Sud Curlante Srl

Sonraí faoi phróiseáil Sonraí Pearsanta Bailítear Sonraí Pearsanta chun na críocha seo a leanas agus baintear úsáid as na seirbhísí seo a leanas:

 • TEAGMHÁIL LEIS AN ÚSÁIDEOIR

Foirm Teagmhála Sonraí Pearsanta: ríomhphost, ainm agus uimhir theileafóin, seoladh, sonraí billeála arna soláthar ag an úsáideoir Liosta poist nó nuachtlitir Sonraí Pearsanta: ríomhphost Comhrá beo le Whats App Sonraí Pearsanta: ríomhphost, ainm agus uimhir theileafóin, seoladh, faisnéis billeála sonraí arna soláthar ag an t-úsáideoir

 • BAINISTÍOCHT TAG

Google Tag Manager (Google LLC) Is seirbhís bainistíochta clibeanna é Google Tag Manager a sholáthraíonn Google LLC. Sonraí Pearsanta a Bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide.

 • IDIRGHNÍOMHÚ LE PLATFORMS CHAT BEO

Web Whats App: Sonraí Pearsanta agus Sonraí Úsáide

Is féidir teagmháil a dhéanamh le húsáideoirí a chuir a n-uimhir theileafóin ar fáil ar whatsapp chun críocha tráchtála nó poiblíochta a bhaineann leis an bhFeidhmchlár seo, chomh maith le hiarratais ar thacaíocht a shásamh. Sonraí Pearsanta a Bailítear: Cód ZIP, cathair, Cód Cánach, sloinne, ríomhphost, ID Úsáideora, pictiúr próifíl, seoladh billeála, seoladh loingseoireachta, ainm, uimhir tí, uimhir theileafóin, pasfhocal agus cúige. Staitisticí bailithe go díreach

 • BREAK TRÁCHTÁLA '

Ligeann an cineál seirbhíse seo gur féidir Sonraí an Úsáideora a úsáid chun críocha cumarsáide tráchtála i bhfoirmeacha éagsúla fógraíochta, amhail meirgí, maidir le leasanna an Úsáideora freisin. Ní chiallaíonn sé seo go n-úsáidtear na Sonraí Pearsanta go léir chun na críche seo. Tá sonraí agus coinníollacha úsáide leagtha amach thíos. Féadfaidh roinnt de na seirbhísí a liostaítear thíos Fianáin a úsáid chun Úsáideoirí a shainaithint nó chun úsáid a bhaint as an teicníc athspriocdhírithe iompraíochta, i.e. fógraí pearsantaithe a thaispeáint bunaithe ar leasanna agus iompar an Úsáideora, lena n-áirítear iad siúd a braitheadh ​​lasmuigh den Fheidhmchlár seo. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi seo, molaimid duit seiceáil ar bheartais phríobháideachta na seirbhísí faoi seach. Chomh maith leis an bhféidearthacht díliostáil a dhéanamh ar na seirbhísí atá liostaithe thíos, is féidir leis an Úsáideoir rogha an diúltaithe a eisiamh ó fhianáin a bhaineann le seirbhís tríú páirtí a fháil.

 • DÍOLÚ ÁBHAR Ó PHLEANANNA SEACHTRACHA

Ligeann an cineál seirbhíse seo duit féachaint ar ábhar atá á óstáil ar ardáin sheachtracha go díreach ó leathanaigh na Feidhmchláir seo agus idirghníomhú leo. Má tá seirbhís den chineál seo suiteáilte, is féidir, fiú mura n-úsáideann na hÚsáideoirí an tseirbhís, go mbaileoidh sé sonraí tráchta a bhaineann leis na leathanaigh ina bhfuil sé suiteáilte. Giuirléid Instagram (Instagram, Inc.) Is seirbhís féachana íomhá é Instagram arna bhainistiú ag Instagram, Inc. a ligeann don Fheidhmchlár seo ábhar den sórt sin a chomhtháthú laistigh dá leathanaigh. Sonraí Pearsanta a Bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide. Áit próiseála: USA Giuirléid Video YouTube (Google Inc.) Is seirbhís féachana ábhar físe é YouTube arna bhainistiú ag Google Inc. a ligeann don Fheidhmchlár seo ábhar dá leithéid a chomhtháthú laistigh dá leathanaigh. Sonraí Pearsanta a Bailíodh: Fianáin agus Sonraí Úsáide. Áit próiseála: USA Google Fonts (Google Inc.) Is seirbhís léirshamhlaithe clófhoirne é Clónna Google arna bhainistiú ag Google Inc. a ligeann don fheidhmchlár seo ábhar dá leithéid a chomhtháthú ina leathanaigh. Sonraí Pearsanta a Bailítear: Sonraí Úsáide agus cineálacha éagsúla Sonraí mar atá sonraithe i mbeartas príobháideachta na seirbhíse. Áit próiseála: SAM

 • BAINISTÍOCHT ÍOCAÍOCHTA

Ligeann seirbhísí bainistithe íocaíochta don Iarratas seo íocaíochtaí a phróiseáil le cárta creidmheasa, le haistriú bainc nó le hionstraimí eile. Faigheann oibreoir na seirbhíse íocaíochta iarrtha na sonraí a úsáidtear le haghaidh íocaíochta go díreach gan iad a phróiseáil ar aon bhealach leis an Iarratas seo. D’fhéadfadh go gceadódh cuid de na seirbhísí seo seoladh sceidealta teachtaireachtaí chuig an Úsáideoir freisin, amhail ríomhphoist ina bhfuil sonraisc nó fógraí íocaíochta. PayPal (PayPal) Is seirbhís íocaíochta é PayPal a sholáthraíonn PayPal Inc., a ligeann don Úsáideoir íocaíochtaí ar líne a dhéanamh. Sonraí Pearsanta a Bailítear: cineálacha éagsúla Sonraí mar atá sonraithe i mbeartas príobháideachta na seirbhíse. Sonraí Pearsanta a Bailítear: cineálacha éagsúla Sonraí mar atá sonraithe i mbeartas príobháideachta na seirbhíse. Áit próiseála: SAM – Beartas Príobháideachta

 • BAINISTÍOCHT SEOLADH AGUS TEACHTAIREACHTAÍ RÍOMHPHOST

Ligeann an cineál seirbhíse seo duit bunachar sonraí de theagmhálaithe ríomhphoist, de theagmhálacha teileafóin nó de theagmhálaithe d’aon chineál eile a bhainistiú, a úsáidtear chun cumarsáid a dhéanamh leis an Úsáideoir. D'fhéadfadh na seirbhísí seo bailiú sonraí a bhaineann le dáta agus am féachana na dteachtaireachtaí ag an Úsáideoir a cheadú freisin, chomh maith le hidirghníomhú an Úsáideora leo, amhail faisnéis ar chliceáil ar na naisc a cuireadh isteach sna teachtaireachtaí.

 • Idirghníomhaíocht LE LÍONRAÍ SÓISIALTA AGUS LE hARDÁIN SEACHTRACHA

Facebook: Sonraí Pearsanta agus Sonraí Úsáide Úsáideoirí a chuir a n-uimhir theileafóin ar fáil agus a d'iarr agus a d'iarr faisnéis nó a sheol sonraí pearsanta chun orduithe a dhéanamh, d'fhéadfaí teagmháil a dhéanamh leo i gcónaí ar Facebook chun críocha tráchtála nó bolscaireachta a bhaineann leis an bhFeidhmchlár seo, chomh maith le tacaíocht a chomhlíonadh. iarratais. Sonraí Pearsanta a Bailítear: Cód ZIP, cathair, Cód Cánach, sloinne, r-phost, ID Úsáideora, pictiúr próifíl, seoladh billeála, seoladh loingseoireachta, ainm, uimhir tí, uimhir theileafóin, pasfhocal agus cúige. Staitisticí bailithe go díreach

 • CLÁRÚ AGUS ÚDARÚ

Trí chlárú nó fíordheimhniú a dhéanamh, ceadaíonn an Úsáideoir don Fheidhmchlár é a aithint agus rochtain a thabhairt dó ar sheirbhísí tiomnaithe. Ag brath ar a bhfuil sonraithe thíos, d’fhéadfaí na seirbhísí clárúcháin agus fíordheimhnithe a sholáthar le cabhair ó thríú páirtithe. Má tharlaíonn sé seo, beidh an feidhmchlár seo in ann rochtain a fháil ar roinnt sonraí atá stóráilte ag an tseirbhís tríú páirtí a úsáidtear le haghaidh clárúcháin nó aitheantais. Google OAuth (Google Inc.) Is seirbhís clárúcháin agus fíordheimhnithe é Google OAuth a sholáthraíonn Google Inc. agus atá nasctha le líonra Google. Sonraí Pearsanta a Bailítear: cineálacha éagsúla Sonraí mar atá sonraithe i mbeartas príobháideachta na seirbhíse. Áit próiseála: SAM – Beartas Príobháideachta Fíordheimhniú Instagram (Instagram, Inc.) Is seirbhís clárúcháin agus fíordheimhnithe é Instagram Authentication a sholáthraíonn Instagram, Inc. agus atá nasctha le líonra sóisialta Instagram. Sonraí Pearsanta a Bailítear: cineálacha éagsúla Sonraí mar atá sonraithe i mbeartas príobháideachta na seirbhíse. Áit próiseála: SAM – Polasaí Príobháideachta Fíordheimhniú Facebook (Facebook, Inc.) Is seirbhís clárúcháin agus fíordheimhnithe é Facebook Authentication a sholáthraíonn Facebook, Inc. agus atá nasctha le líonra sóisialta Facebook. Sonraí Pearsanta a Bailítear: cineálacha éagsúla Sonraí mar atá sonraithe i mbeartas príobháideachta na seirbhíse. Áit próiseála: SAM – Beartas Príobháideachta Clárú díreach (An Feidhmchlár seo) Cláraíonn an Úsáideoir tríd an bhfoirm chlárúcháin a chomhlánú agus a Sonraí Pearsanta a sholáthar go díreach don Iarratas seo. Sonraí Pearsanta a Bailítear: Cód ZIP, cathair, Cód Cánach, sloinne, r-phost, ID Úsáideora, pictiúr próifíl, seoladh billeála, seoladh loingseoireachta, ainm, uimhir tí, uimhir theileafóin, pasfhocal agus cúige. Staitisticí a bhailítear go díreach Sonraí Pearsanta: Fianáin agus Sonraí Úsáide Cuirfear sonraí pearsanta na n-úsáideoirí a théann i gcomhairle leis an suíomh seo nó a úsáideann na seirbhísí a chuirtear ar fáil tríd, in iúl:

• do phearsanra Ceramica Sud Curlante Srl atá údaraithe go sonrach le haghaidh próiseála de bhun ealaíne. 29 de na Rialacháin mar chuid dá ndualgais faoi seach agus a mhéid is gá chun feidhmíocht gníomhaíochtaí a bhaineann go docht le soláthar na seirbhísí iarrtha a cheadú;

• chuig Aruba SpA mar atá freagrach as seirbhísí óstála a sholáthar do na suíomhanna gréasáin www.ceramicasud.it www.ceramicasud.com

• chuig teachtairí chun seachadadh táirgí a bhainistiú;

• maidir le hábhair, údaráis nó comhlachtaí a bhfuil sé éigeantach sonraí pearsanta a chur in iúl dóibh de bhua forálacha dlíthiúla nó orduithe na n-údarás inniúil;

Ní aistreofar sonraí pearsanta úsáideoirí thar lear, chuig tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta nach leis an Aontas Eorpach iad nach ráthaíonn leibhéal leordhóthanach cosanta, aitheanta, de bhun na healaíne. 45 den Rialachán, bunaithe ar chinneadh leordhóthanachta ó Choimisiún an AE. Sa chás go bhfuil sé riachtanach chun seirbhísí a sholáthar, aistreofar sonraí pearsanta chuig tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta lasmuigh den AE, de réir Airteagail. 45-49 den Rialachán.

 • DÍOL EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ AR LÍNE

Úsáidtear na Sonraí Pearsanta a bhailítear chun seirbhísí a sholáthar don Úsáideoir nó chun táirgí a dhíol, lena n-áirítear íocaíocht agus seachadadh féideartha. D’fhéadfadh gurb iad na Sonraí Pearsanta a bhailítear chun an íocaíocht a chomhlánú ná iad sin a bhaineann leis an gcárta creidmheasa, an cuntas reatha a úsáidtear don aistriú nó ionstraimí íocaíochta eile a chuirtear ar fáil. Braitheann na Sonraí Íocaíochta a bhailíonn an Feidhmchlár seo ar an gcóras íocaíochta a úsáidtear.

 • BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHA AGUS FAISNÉISE

Creideann Ceramicasud.it gur acmhainn bhunúsach dá ghnó é príobháideacht a úsáideoirí. Léiríonn an beartas príobháideachta arna ghlacadh ag ceramicasud.it, an ghníomhaíocht faisnéise a dhéantar maidir le gníomhaíochtaí próiseála sonraí cuairteoirí agus custaiméirí ar shuíomh Gréasáin ceramicasud.it, ullmhú beart teicneolaíochta atá dírithe ar scaipeadh sonraí a sheachaint, tiomantas agus iontaofacht ár gcuideachta maidir le próiseáil sonraí pearsanta.

Mar a bhíothas ag súil leis an bhForaithne Reachtach n. 196 an 30 Meitheamh 2003 a tháinig in ionad Dlí uimh. 675 an 31 Nollaig 1996, cuirimid ar an eolas tú faoi na rudaí seo a leanas: An Foraithne Reachtach n. 196 an 30 Meitheamh 2003 "Cód maidir le cosaint sonraí pearsanta", rialaíonn sé na modhanna chun sonraí pearsanta a bhailiú, a chóireáil, a stóráil agus cumarsáid a dhéanamh agus / nó a scaipeadh, ag sonrú cearta agus dualgais na bpáirtithe leasmhara. Comhlíonann an Rialaitheoir Sonraí sonraí pearsanta le forálacha na reachtaíochta atá i bhfeidhm.

Cineál úsáideoirí

Maidir le húsáid an láithreáin ghréasáin, is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar roinnt seirbhísí gan ainm, agus i gcás seirbhísí eile (m.sh. nuachtlitir) is gá clárú roimh úsáid.

Bailiú sonraí

Bailíonn an Rialaitheoir Sonraí sonraí úsáideoirí príobháideacha go heisiach trí fhoirmeacha áirithe a líonadh (dá ngairtear "foirmeacha" anseo feasta) a thairgtear "ar líne" ar an suíomh Gréasáin. Tá cineálacha éagsúla ag na foirmeacha ag brath ar an gcineál seirbhíse atá beartaithe ag an úsáideoir a úsáid. Bailíonn an Rialaitheoir Sonraí sonraí cuideachta "ar líne" ar an suíomh Gréasáin, agus trí theagmháil dhíreach agus coinníoll conarthaí. Cuspóir na próiseála

Úsáidfear na sonraí a bhaileofar tríd an suíomh, a phróiseáiltear go dleathach agus de réir phrionsabail na cruinnis, le toiliú an úsáideora, d’fhonn na seirbhísí a chuirtear ar fáil ar an láithreán féin a fháil. Is féidir an phróiseáil sonraí a dhíriú ar an méid sástachta cuairteoirí agus úsáideoirí le cáilíocht na seirbhísí a thugtar. Is féidir na sonraí a bhailítear a úsáid chun seirbhísí a sholáthar a bhaineann le tograí tráchtála a fháil agus iasachtaí a thairgeann bainc nó cuideachtaí airgeadais a iarraidh. Féadfar próiseáil sonraí a dhíriú ar chomhlíonadh chuspóirí faisnéise agus cur chun cinn tráchtála táirgí arna ndáileadh ag an gcuideachta agus ag cuideachtaí tríú páirtí, a bhfuil a liosta díobh ar fáil ag oifig chláraithe na cuideachta. Is éard atá i gceist le teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh chuig aon seoltaí atá i láthair ar an láithreán ná seoladh an seoltóra a fháil. Tá an seoladh seo, mar aon le haon sonraí pearsanta eile a bhailítear, riachtanach chun a bheith in ann freagra a thabhairt ar iarratais a sheoltar agus a bheith in ann na seirbhísí a iarrtar go sainráite a sholáthar. Déantar na sonraí a phróiseáil i bhformáid leictreonach, le cabhair ó nósanna imeachta uathoibrithe, agus déanann eagraíocht an Rialaitheora Sonraí nó ábhair lasmuigh den eagraíocht seo iad go díreach, mar bhainisteoirí agus / nó daoine atá i gceannas ar phróiseáil, chomh maith le cuideachtaí seirbhíse., mar bhainisteoirí agus / nó daoine atá i gceannas ar an bpróiseáil. Samhlaítear bearta slándála iomchuí chun úsáid mhícheart nó neamhdhleathach sonraí a sheachaint, rochtain ag páirtithe neamhúdaraithe agus cailliúint na sonraí. Níl aon sonraí a bhailítear tríd an suíomh faoi réir a nochtaithe.

Cineál an tsoláthair sonraí

Tá soláthar sonraí roghnach, ach má dhiúltaíonn an páirtí leasmhar aon diúltú beidh sé dodhéanta don Rialaitheoir Sonraí iarratais a leanúint agus na seirbhísí iarrtha a chur i gcrích.

Modhanna próiseála

Próiseálann an Rialaitheoir Sonraí na sonraí de réir oibleagáidí rialála, ag cinntiú go gcomhlíontar go hiomlán an dlí, na conarthaí agus na rialacháin. Déantar sonraí a thaifeadadh agus a phróiseáil i bhfoirm ríomhaire, agus loighic bainteach go docht leis na críocha thuasluaite agus, ar aon chuma, d’fhonn slándáil agus rúndacht na sonraí a ráthú. Próiseálann an Rialaitheoir Sonraí sonraí pearsanta agus déanann siad iad a phróiseáil go díreach agus obair ábhair eile a úsáid a ghníomhóidh mar bhainisteoirí, go hinmheánach nó b’fhéidir lasmuigh de struchtúr an Rialaitheora Sonraí, nó mar ghníomhairí.

Slándáil sonraí

Déantar na sonraí a bhailítear agus a phróiseáiltear a chosaint le modhanna fisiciúla agus loighciúla amhail na rioscaí a bhaineann le rochtain neamhúdaraithe, scaipeadh, caillteanas agus scriosadh sonraí a íoslaghdú, de bhun Foraithne Reachtach 196/2003 agus an iarscríbhinn “Teicniúil araíonachta”.

Raon feidhme cumarsáide agus scaipeadh sonraí

Déanann an Rialaitheoir Sonraí agus aon chuideachtaí a cheaptar mar phróiseálaithe sonraí na sonraí a sholáthraíonn an t-úsáideoir a chur in iúl agus a úsáid go heisiach. Nuair a shonraítear iad, i gcás roinnt seirbhísí, cuirtear na sonraí in iúl do chuideachtaí a chomhoibríonn nó a úsáideann seirbhísí an Rialaitheora Sonraí, agus é d’aidhm acu na seirbhísí a iarrann an t-úsáideoir a sholáthar. Sna cásanna seo is úinéirí uathrialacha iad na cuideachtaí, agus níl an t-Úinéir freagrach as an bpróiseáil sonraí ar a thaobh féin. Ina theannta sin, níl an Rialaitheoir Sonraí freagrach as ábhar agus as comhlíonadh na reachtaíochta Príobháideachta ag láithreáin nach ndéanann an Rialaitheoir Sonraí tagairt dóibh.

Sonraí a aistriú thar lear

Féadfar na sonraí pearsanta a bhailítear tríd an láithreán a aistriú lasmuigh den chríoch náisiúnta, go hiomlán agus go heisiach chun na seirbhísí a iarrtar tríd an láithreán a fhorghníomhú agus i gcomhlíonadh fhorálacha sonracha an Chóid.

Úsáid fianán

Is é is aidhm le fianáin an anailís ar thrácht Idirlín a bhrostú agus a dhéanamh níos éasca d’úsáideoirí rochtain a fháil ar na seirbhísí a thairgeann an láithreán.

Fad na cóireála

Ní mhairfidh an phróiseáil sonraí níos faide ná mar is gá chun cuspóir an bhailiúcháin a chomhlíonadh, i.e. stóráil critéar cuardaigh, fógra, foilsiú fógraí agus teagmháil le gníomhaireachtaí. Dá bhrí sin, mairfidh an phróiseáil go dtí go gcinnfidh an páirtí leasmhar na sonraí a iontráladh a scriosadh, trí chumarsáid a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí.

Cearta an pháirtí leasmhar

Tugann Airteagal 7 den fhoraithne thuasluaite don pháirtí leasmhar cearta sonracha a fheidhmiú. Go háirithe, tá sé de cheart ag an bpáirtí leasmhar dearbhú a fháil go bhfuil nó nach bhfuil sonraí pearsanta ann, fiú mura bhfuil siad cláraithe fós, agus go gcuirfear na sonraí sin ar fáil i bhfoirm intuigthe. Féadfaidh tú a iarraidh freisin eolas a fháil ar bhunús na sonraí, an loighic, na críocha agus na modhanna ar a bhfuil an phróiseáil bunaithe chomh maith le sonraí aitheantais an Rialaitheora Sonraí, an Bhainisteora, an Ionadaí ar chríoch an Stáit agus an ábhair / catagóirí ar féidir na sonraí a chur in iúl dóibh nó a d’fhéadfadh teacht ar an eolas mar ionadaí ainmnithe sa Stát, mar Bhainisteoirí nó Oifigigh. Féadfaidh tú cealú, claochlú go foirm gan ainm nó blocáil sonraí a phróiseáiltear de shárú ar an dlí a fháil chomh maith le nuashonrú, ceartú nó, má tá spéis ann, comhtháthú sonraí; is féidir leo deimhniú a fháil freisin gur cuireadh na hoibríochtaí sin in iúl ar cuireadh na sonraí in iúl dóibh; in ann cur i gcoinne, ar chúiseanna dlisteanacha, an chóireáil féin.

Modhanna próiseála

Próiseálann an Rialaitheoir Sonraí Sonraí Pearsanta Úsáideoirí trí bhearta slándála iomchuí a ghlacadh chun rochtain, nochtadh, modhnú nó scriosadh neamhúdaraithe Sonraí Pearsanta a chosc.

Déantar an phróiseáil trí úsáid a bhaint as uirlisí TF agus / nó teileamaitice, le modhanna eagrúcháin agus le loighic a bhaineann go docht leis na críocha a léirítear. Chomh maith leis an Rialaitheoir Sonraí, i gcásanna áirithe, féadfaidh catagóirí fostaithe a bhfuil baint acu le heagrú an láithreáin (riaracháin, tráchtála, margaíochta, dlí, riarthóirí córais) nó ábhair sheachtracha (amhail soláthraithe seirbhísí teicniúla tríú páirtí, teachtairí poist) rochtain a bheith acu ar na soláthraithe óstála Sonraí, cuideachtaí TF, gníomhaireachtaí cumarsáide) a cheap an Rialaitheoir Sonraí freisin, más gá. Is féidir liosta nuashonraithe na mBainisteoirí a iarraidh i gcónaí ón Rialaitheoir Sonraí.

áit:

Déantar na Sonraí a phróiseáil ag oifigí oibriúcháin an Rialaitheora Sonraí agus in aon áit eile ina bhfuil na páirtithe a bhfuil baint acu leis an bpróiseáil lonnaithe. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí ag info@ceramicasud.com.

Amanna:

Déantar na Sonraí a phróiseáil de réir an ama is gá chun an tseirbhís a iarrann an Úsáideoir a chomhlíonadh, nó a luaitear leis na críocha a thuairiscítear sa doiciméad seo, agus is féidir leis an Úsáideoir cur isteach ar an gcóireáil nó ar chealú na sonraí a iarraidh i gcónaí.

Cuspóir na sonraí a bhailítear a phróiseáil

Bailítear na Sonraí Úsáideora chun ligean don Úinéir a sheirbhísí a sholáthar, chomh maith leis na críocha seo a leanas: Teagmháil leis an Úsáideoir, Rochtain ar chuntais ar sheirbhísí tríú páirtí, Staitisticí, Idirghníomhú le líonraí agus ardáin shóisialta sheachtracha, Margaíocht agus díriú iompraíochta, Clárú agus fíordheimhniú, Ábhar a thaispeáint ó ardáin sheachtracha, Bainistíocht seoltaí agus teachtaireachtaí ríomhphoist a sheoladh, Bainistíocht íocaíochtaí agus Idirghníomhú le hardáin comhrá beo.

Léirítear na cineálacha Sonraí Pearsanta a úsáidtear chun gach críche sna codanna ar leith den doiciméad seo.

Cearta an Úsáideora Féadfaidh úsáideoirí cearta áirithe a fheidhmiú ag tagairt do na Sonraí a phróiseálann an Rialaitheoir Sonraí. Go háirithe, tá an ceart ag an Úsáideoir: toiliú a tharraingt siar tráth ar bith. Féadfaidh an Úsáideoir an toiliú le próiseáil a Shonraí Pearsanta a cuireadh in iúl roimhe seo a chúlghairm. cur i gcoinne phróiseáil a gcuid sonraí. Féadfaidh an Úsáideoir agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil a Shonraí nuair a tharlaíonn siad ar bhonn dlíthiúil seachas toiliú. Tá tuilleadh sonraí faoin gceart chun agóide leagtha amach sa chuid thíos. rochtain a fháil ar a gcuid sonraí. Tá sé de cheart ag an Úsáideoir faisnéis a fháil faoi na Sonraí a phróiseálann an Rialaitheoir Sonraí, ar ghnéithe áirithe den phróiseáil agus chun cóip den Sonraí a próiseáladh a fháil. ceartú a fhíorú agus a iarraidh. Is féidir leis an Úsáideoir cruinneas a chuid Sonraí a fhíorú agus a iarraidh go ndéanfaí iad a nuashonrú nó a cheartú. ? faigh teorannú na cóireála. Nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe, is féidir leis an Úsáideoir teorannú phróiseáil a gcuid Sonraí a iarraidh. Sa chás seo, ní phróiseálfaidh an Rialaitheoir Sonraí na Sonraí chun aon chríche eile seachas iad a chaomhnú. cealú nó baint a gcuid Sonraí Pearsanta a fháil. Nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe, is féidir leis an Úsáideoir a iarraidh ar an Úinéir cealú a Shonraí.? a gcuid sonraí a fháil nó iad a aistriú chuig úinéir eile. Tá sé de cheart ag an Úsáideoir a chuid Sonraí a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag feiste uathoibríoch agus, nuair is indéanta go teicniúil, an t-aistriú a fháil gan constaicí ar úinéir eile. Tá an fhoráil seo infheidhme nuair a phróiseáiltear na Sonraí le huirlisí uathoibrithe agus nuair atá an phróiseáil bunaithe ar thoiliú an Úsáideora, ar chonradh a bhfuil an tÚsáideoir ina pháirtí ann nó ar bhearta conarthacha a bhaineann leis. gearán a mholadh. Féadfaidh an Úsáideoir gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta inniúil um chosaint sonraí pearsanta nó gníomhú sa chúirt. Sonraí faoin gceart chun agóide Nuair a dhéantar Sonraí Pearsanta a phróiseáil ar mhaithe le leas an phobail, i bhfeidhmiú cumhachtaí poiblí atá dílsithe don Rialaitheoir Sonraí nó chun leas dlisteanach an Rialaitheora Sonraí a shaothrú, tá sé de cheart ag úsáideoirí agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála ar chúiseanna a bhaineann leis. lena gcás ar leith. Meabhraítear d’úsáideoirí, dá bpróiseáiltear a gcuid Sonraí chun críocha margaíochta dírí, go bhféadfaidh siad agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála gan aon chúis a sholáthar. Chun a fháil amach an bpróiseálann an Rialaitheoir Sonraí sonraí chun críocha margaíochta dírí, is féidir le húsáideoirí tagairt a dhéanamh do na codanna den doiciméad seo faoi seach. Conas do chearta a fheidhmiú Chun do chearta a fheidhmiú, is féidir le húsáideoirí iarratas a sheoladh chuig sonraí teagmhála an Úinéara a luaitear sa doiciméad seo. Déanann an Rialaitheoir Sonraí iarratais a chomhdú saor in aisce agus a phróiseáil chomh luath agus is féidir, laistigh de mhí ar aon nós. Beartas Fianán Úsáideann an Feidhmchlár seo Fianáin. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun an fhaisnéis mhionsonraithe a fheiceáil, is féidir leis an Úsáideoir dul i gcomhairle leis an bPolasaí Fianán. Tuilleadh faisnéise maidir le Cosaint a phróiseáil sa chúirt Féadfaidh an tÚinéir Sonraí Pearsanta an Úsáideora a úsáid sa chúirt nó sna céimeanna ullmhúcháin dá mbunú faoi dheireadh chun an chosaint ar mhí-úsáid in úsáid an Iarratais seo nó Seirbhísí gaolmhara ag an Úsáideoir . Dearbhaíonn an Úsáideoir go bhfuil sé ar an eolas go bhféadfadh sé go mbeadh oibleagáid ar an Úinéir na Sonraí a nochtadh le hordú ó na húdaráis phoiblí. Faisnéis shonrach Ar iarratas ón Úsáideoir, chomh maith leis an bhfaisnéis atá sa bheartas príobháideachta seo, d’fhéadfadh an Feidhmchlár seo faisnéis bhreise agus chomhthéacsúil a sholáthar don Úsáideoir maidir le Seirbhísí sonracha, nó maidir le bailiú agus próiseáil Sonraí Pearsanta. Faisnéis nach bhfuil sa pholasaí seo Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le próiseáil Sonraí Pearsanta a iarraidh ar an Rialaitheoir Sonraí ag baint úsáide as na sonraí teagmhála ag am ar bith. Ag Freagairt d'Iarratais “Ná Rianaigh” Ní thacaíonn an Feidhmchlár seo le hiarratais “Ná Déan Rian”. Le fáil amach an dtacaíonn aon seirbhísí tríú páirtí a úsáidtear leo, tugtar cuireadh don Úsáideoir dul i gcomhairle leis na beartais phríobháideachta faoi seach. Athruithe ar an bpolasaí príobháideachais seo Coimeádann an Rialaitheoir Sonraí an ceart chun athruithe a dhéanamh ar an bpolasaí príobháideachais seo am ar bith trí Úsáideoirí a chur ar an eolas ar an leathanach seo agus, más féidir, ar an bhFeidhmchlár seo agus, más indéanta go teicniúil agus go dlíthiúil, trí fhógra a sheoladh chuig Úsáideoirí trí cheann de na sonraí teagmhála i seilbh an Úinéir. Mar sin, téigh i gcomhairle leis an leathanach seo go rialta le do thoil, ag tagairt do dháta an mhodhnaithe dheireanaigh atá léirithe ag an mbun.

Sealbhóir an chóireáil

Féadfaidh an páirtí leasmhar dul i dteagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí tráth ar bith freisin, agus iarratais á threorú chuig an seoladh seo a leanas: eolas@ceramicasud.com

le haghaidh:

- eolas a bheith agat ar liosta nuashonraithe na ndaoine atá freagrach

- soiléireacht iomlán a bheith agat ar na hoibríochtaí a ndearnadh cur síos orthu duit

- na cearta dá dtagraítear in ealaín a fheidhmiú. 7 Foraithne Reachtach uimh. 196/2003

Mionathraithe go deireanach 07/07/2023

Mír curtha leis an tralaí.
Míreanna 0 - 0,00
Táimid ar líne ar WhatsApp!
Táimid ar líne ar WhatsApp!
Slán! Úsáid an bosca seo chun teachtaireacht a sheoladh chugainn trí WhatsApp ...
Baile
0
Carrello
سيركا